Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte sportive

Etapa curentă - Apel deschis (2023)
Termen limită depuneri: 07-04-2023, ora 13:00

Proiecte sportive

Ai o idee de proiect din domeniul sportiv?

Ce trebuie să știi înainte să aplici:

 • Consultă Ghidul de finanțare.
 • Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
 • Pregătește documentele necesare și aplică!
 • Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 07 Aprilie 2023, ora 13.00.
 • Proiectele pot fi depuse atât online, cât și fizic la Centrul de Informații Cetățeni, B-dul. Eroilor, nr.8, Brașov
 • Selecţia şi evaluarea proiectelor: 10.04.2023 – 24.05.2023
 • Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor sportive în anul 2023: 2.650.000 Lei.
Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte sportive 2023 pot aplica, în funcție de linia de finanțare, structurile sportive de drept public sau privat care sunt înființate în condițiile legii sau ONG-urile care desfășoară activități din domeniul sportului.

Domenii de aplicare

Sportul de performanță:

Scopul liniei de finanțare este susținerea, promovarea și dezvoltarea sportului de performanţă la nivelul Municipiului Brașov.

 Obiectivele liniei de finanțare:

a) Evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului Municipiului Brașov pe plan regional, național și internațional;

b) Susținerea și dezvoltarea ramurilor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, național și internațional;

c) Susținerea și dezvoltarea activității de performanță la nivelul tuturor categoriilor de vârstă: copii, juniori, tineret și seniori;

d) Perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și a celor competiționale pentru fiecare ramură de sport;

e) Mărirea numărului de practicanți și sportivi legitimați, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecție pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroși care să obțină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală;

f) Susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, național și internațional;

g) Susținerea sporturilor olimpice și neolimpice, individuale sau de echipă, ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului, dar și în vederea amplificării la nivel local, național și internațional a participării la competițiile de mare anvergură;

i) Susținerea ramurilor de sport de tradiție la nivel local, care au adus rezultate notabile, în vederea motivării și participării active a comunităților locale la dezvoltarea acestor sporturi.

j) Organizarea de competiții oficiale, naționale și internaționale pe raza municipiului Brașov

Sportul de masă:

Scopul liniei de finanțare îl constituie creșterea gradului de participare activă și sistematică a populației de toate vârstele la activități sportive, prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

Obiectivele liniei de finanțare:

a) Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;

b) Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;

c) Încurajarea dezvoltării conceptelor de wellness și fitness sub toate aspectele lor de practicare, ca formă de întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;

d) Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni de toate vârstele, în special în rândul tinerilor până în 18 ani.

e) Îmbunătățirea stării de sănătare a locuitorilor municipiului Brașov prin practicarea de activități sportive.

f) Organizarea de acțiuni/activități sportive de masă, ca o modalitate de petrecere a timpului liber și de educației a întregii colectivități;

g) Selecția și promovarea tinerilor cu calități deosebite de către cluburile de performanță;

h) Organizarea de evenimente sportive de interes local, regional, național și internațional pentru amatori.

Bugetul programului

Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor sportive 2023 este în valoare totală de 2.650.000 Lei și este împărțit pe două linii de finanțare:

Sportul de performanță: 1.855.000 lei

Din care se vor aloca 556.500 lei pentru susținerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor .

Sportul de masă: 795.000 lei

Din care se vor aloca 238.500 lei pentru susținerea programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor.

Bugetul programului de finanțare 2023
Linia de finanțare Bugetul alocat Valoarea maximă/proiect Număr maxim de proiecte/ solicitant
Sportul de performanță Proiecte mixte (copii și adulți) sau dedicate doar seniorilor/adulților 1.298.500 Lei 200.000 lei 3/sesiune de finanțare
Proiecte sportive dedicate copiilor şi juniorilor 556.500 Lei
Sportul de masă Proiecte mixte (copii și adulți) sau dedicate doar seniorilor/adulților 556.500 Lei 100.000 lei
Proiecte sportive dedicate copiilor şi juniorilor 238.500 Lei
Notă: Municipiul Brașov nu finanțează proiectele multidisciplinare. Un proiect trebuie să se adreseze unei singure ramuri/discipline sportive sau să presupună organizarea unui eveniment sportiv. Excepție fac evenimentele sportive organizate în afara calendarului competițional oficial, dedicate amatorilor.

Din acest buget, Municipiul Brașov va finanța proiectele care vor fi implementate în perioada:  29.05.2023 – 15.11.2023

Notă: Suma nealocată din cadrul unei linii de finanțare poate fi distribuită proiectelor aflate pe lista de rezervă din cadrul celeilalte linii, în ordinea punctajelor acordate, prin decizia comisiei de evaluare și selecție.

Calendar

Concursul local de proiecte sportive

 

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:    09.03.2023 – 07.04.2023

Clarificări privind metodologia de finanțare:    09.03.2023 – 31.03.2023

Evaluarea și selecția proiectelor:    10.04.2023 – 24.05.2023

Această etapă include:

 1. Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului: 10.04.2023 – 25.04.2023
 2. Publicarea listei cu rezultatele obținute în urma verificării conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului 26.04.2023
 3. Etapa de evaluare tehnică și financiară, pe bază de punctaj: 27.04.2023 – 11.05.2023
 4. Publicarea listei cu rezultatele obținute în urma evaluării tehnice și financiare, pe bază de punctaj: 12.05.2023
 5. Contestații: 15.05.2023 – 17.05.2023
 6. Evaluarea contestațiilor: 18.05.2023 – 24.05.2023

Afișarea rezultatelor finale: 25.05.2023

Perioada de implementare a proiectelor:  29.05.2023 – 15.11.2023

Cheltuieli eligibile

În cadrul proiectelor sportive participante la concursul de finanțare se pot deconta următoarele cheltuieli:

 • Cazare – maxim 15%, dar nu mai mult de 200 lei/persoană/noapte
 • Masă – maxim 15% , dar nu mai mult de 85 lei/zi/persoană
 • Transport – maxim 10%
 • Tratații – maxim 5% , dar nu mai mult de 10 lei/zi/persoană
 • Alimentație de efort – maxim 5% , dar nu mai mult de 10 lei/zi/persoană
 • Premii – maxim 15% dar nu mai mult de 300 lei/persoană pentru proiectele din cadrul liniei de finanțare “Sportul de masă” sau 600 lei/persoană pentru proiectele din cadrul liniei de finanțare “Sportul de performanță”. Nu se acordă mai mult de două premii pentru aceeași persoană în cadrul aceluiași proiect sportiv.
 • Servicii de închiriere – maxim 20 %
 • Prestări servicii persoane juridice – maxim 20 %
 • Servicii de asistență medicală – maxim 10%
 • Indemnizații de arbitraj – maxim 10%
 • Achiziție de materiale sportive – maxim 20%
 • Realizare de tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea – maxim 10%
 • Cheltuieli privind promovarea, realizarea materialelor audio-video, traduceri oficiale – maxim 10%
 • Achiziții de servicii – maxim 20%
 • Onorarii și indemnizații (sunt incluse și contractele de activitate sportivă, contracte instructori, contracte antrenori) – maxim 10%
 • Alte cheltuieli – maxim 5%

 

Notă: Procentele enunțate se raportează la suma totală solicitată ca finanțare de la Municipiul Brașov.

Sunt acceptate spre decontare doar cheltuielile efectuate în perioada de desfășurare a proiectului, stabilită prin contractul de finanțare și care sunt efectuate conform ghidului de finanțare, prevederilor legislației în vigoare și sunt în strânsă legătură cu realizarea scopului și obiectivelor proiectului.

Pentru a fi eligibile, cheltuielile care se vor înscrie în categoriile enunțate trebuie să se încadreze și în limitele stabilite de Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G. 1447/2007 fără a depăși pragurile amintite mai sus.

Contribuția proprie a solicitantului trebuie să se înscrie în cadrul categoriilor de cheltuieli descrise fără a se limita la proporțiile amintite.

Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor sportive este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți.

Evaluarea comisiei se va baza, în funcție de linia de finanțare, pe una din grilele de mai jos:

Formular de evaluare tehnică – Sportul de performanță

În cadrul liniei de finanțare Sportul de performanță, pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minim 60 de puncte, precum și punctajul minim de 40 de puncte la Criteriul 1 – Relevanța proiectului și minim 10 puncte la Criteriul 3 – Eficiența proiectului.

Formular de evaluare tehnică – Sportul de masă   

În cadrul liniei de finanțare Sportul de masă, pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minim 60 de puncte, precum și punctajul minim de 30 de puncte la Criteriul 1 – Relevanța proiectului și minim 10 puncte la Criteriul 3 – Eficiența proiectului.

Documente utile
1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.sport@brasovcity.ro

Căutăm evaluatori!

Pentru formarea comisiei de experți care vor evalua și selecta proiectele înscrise în apelul de finanțare a proiectelor sportive pentru anul 2023